Підготовка звітності, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), може здійснюватися наступним чином:

- ведення паралельного обліку;

- трансформація фінансової звітності.

 

Основним методом складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ є трансформація, яка передбачає перегрупування облікової інформації, підготовленої за українськими стандартами бухгалтерського обліку (НП(С)БО), у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ.

Вся бухгалтерська інформація, сформована по НП(С)БО, аналізується, і відповідно до вимог МСФЗ в неї вносяться необхідні корективи.

 

Сертифіковані спеціалісти нашої компанії допоможуть провести поетапний процес трансформації звітності за МСФЗ для Вашого підприємства:

 • Розробка облікової політики;

 • Вибір валюти оцінки та валюти подання;

 • Незалежна експертна оцінка (при необхідності) активів з метою визначення їх справедливої ​​вартості на дату переходу на МСФЗ при застосуванні вперше;

 • Розрахунок вхідних залишків;

 • Розробка трансформаційної моделі;

 • Розробка (при необхідності) додаткового плану рахунків по МСФЗ і таблиці відповідності українського плану рахунків плану рахунків по МСФЗ;

 • Оцінка корпоративної структури компанії (для визначення дочірніх і залежних підприємств, які необхідно включити у звітність);

 • Визначення характерних галузевих особливостей підприємства і збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань;

 • Перегрупування і перекласифікація статей звітності з НП(С)БО в МСФЗ;

 • Кінцева трансформація звітності за міжнародними стандартами.

 

За результатами проведеної роботи надається комплект фінансової звітності, складеної відповідно до принципів МСФЗ:

 • трансформований звіт про фінансове становище;

 • трансформований звіт про сукупний дохід;

 • трансформований звіт про рух грошових коштів;

 • трансформований звіт про зміни капіталу;

 • примітки до фінансової звітності.